Privacyverklaring/disclaimer

De website www.mobielinterieur.nl wordt beheerd door Mobiel Interieur. Bij de samenstelling van de inhoud is grote zorgvuldigheid betracht. Ondanks de grote zorg waarmee deze site is samengesteld en wordt onderhouden, is het niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen. Mobiel Interieur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebruik van klantgegevens voor marketingdoeleinden

Mobiel Interieur kan klantgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Dit houdt in dat de gegevens die u verstrekt kunnen worden gebruikt om u te informeren over producten, diensten, aanbiedingen en andere acties die voor u interessant kunnen zijn.

Mobiel Interieur verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering(en) van onze overeenkomst met u of om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdrachten, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw (persoons)gegevens. Mobiel Interieur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Een van deze derde partijen betreft Google. Google zijn Privacy voorwaarden kunt u hier nalezen.

Copyright

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.