Privacy verklaring / Disclaimer

De website www.Mobielinterieur.nl wordt beheerd door Mobiel Interieur. Bij de samenstelling van de inhoud is grote zorgvuldigheid betracht.
Ondanks de grote zorg waarmee deze site is samengesteld en wordt onderhouden, is het niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen.
Mobiel Interieur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen.
Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal,     (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.